VEREJNÝ PRIESTOR

Navrhujeme a realizujeme exteriér ako celok. Tvoríme verejný priestor, ktorého súčasťou ste i vy.  Ide o komplexné návrhy verejných priestranstiev, zón, parkov a krajinných celkov. Pri našich návrhoch projektov a  realizáciách združujeme veľké množstvo odborných profesií, ktoré dopĺňajú naše vlastné služby.

Pri našich projektoch sa snažíme vzájomne prepájať verejnú zeleň so stavebnými objektami. Pracujeme s kvalitnými prvkami
a materiálmi, uplatňujeme nadčasovú architektúru, a tým prispievame k dlhodobej udržateľnosti krajiny. Sme zástancami modernej, funkčnej
a hlavne zelenej architektúry. Pomáhame klientom hľadať optimálne riešenia. Rozmýšľame v širších súvislostiach,  z pohľadu architektonického, technického i ekonomického hľadiska.

Portfólio našich projektov
a realizácii je veľmi obsiahle.

 • vizualizácie, 3D priestorové modelovanie
 • vypracovanie projektovej dokumentácie na všetkých úrovniach vyhotovenia (štúdia, projekt pre územné konanie, realizačný projekt, projekt pre stavebné povolenie)
 • vypracovanie projektov pre mestá a obce za účelom získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
 • rekultivácie a revitalizácie územia
 • realizácia stavieb a krajinných stavebných objektov
 • sadovnícke úpravy areálov, zón, centier, priestranstiev, námestí a pod.
 • športové a rekreačné areály, športoviská, detské ihriská, cyklotrasy a náučné chodníky
 • parková a krajinná architektúra, historická zeleň
 • drobná architektúra, záhradný a parkový mobiliár
 • spevnené plochy, parkoviská, chodníky a dlažby, mlatové povrchy
 • závlahové systémy, vodné plochy a prvky
 • záhradnícke práce, zakladanie záhonov a trávnatých plôch, výsadby všetkých typov stanovíšť
 • intenzívne a extenzívne zelené strechy, strešné záhrady, vertikálna zeleň
 • celoročná údržba verejnej zelene, ošetrovanie rastlín
 • mobilná zeleň, interiérová zeleň, aranžérske práce
 • zemné práce a terénne úpravy
 • práce strojnou mechanizáciou a doprava